One Day in Tokyo 2015

Photo by  kousei_skmt / Ti Space Studio