One Day in Tokyo 2016

Photo by  kousei_skmt / Ti Space Studio