One Day in Tokyo 2017

Photo by  Magu Sumita / kousei_skmt / Ti Space Studio